Privacy & Alg. voorwaarden

PRIVACY

De Kolibrie wil ook aan de nieuwe wetten GPDR en AVG voldoen en heeft daarom een aantal zaken geregeld:
-Er zijn gebruikersovereenkomsten afgesloten met de boekhouder, Laposte en Google Analytics.
-De boekhouder heeft inzage in persoonsgegevens met als doel mijn boekhouding op orde te houden en mij te controleren op juist en rechtmatige handelen.
-Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), deel ik voor-, achternamen en e-mailadressen met Laposte. Laposte gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. En om informatie bij te houden wie de brief opent en op welke linken worden geklikt. Voor mij belangrijk om zicht te hebben op de effectiviteit en de interesse voor de brieven.
-Je kunt je ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief en er worden vervolgens geen gegevens van je bewaard.
-De klantgegevens bewaar ik minimaal 7 jaren, navenant aan wat de Belastingdienst doet.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN VAN DE KOLIBRIE

Definities:

Opdrachtnemer:
De Kolibrie, Anna de Kuyer
Opdrachtgever:
Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met De Kolibrie als cursist/cliënt.
Cursus:
Onder cursus wordt verstaan de lessen, workshops, workshopdagen- en weekenden en trainingen die door De Kolibrie worden uitgevoerd en georganiseerd.
Cursist:
De persoon die daadwerkelijk aan een cursus, workshop, training, sessie deelneemt.
Overeenkomst:
De overeenkomst voor deelname aan een van de activiteiten komt tot stand door middel van aanmelding via de website, dan wel via mail of telefoon.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor De Kolibrie activiteiten, zoals boven benoemd.
1.2 Er kunnen voor éénmalige en/of bijzondere workshops afwijkende voorwaarden van toepassing zijn; deze worden de cursisten bij aanmelding ter beschikking gesteld.
Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 De inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen en insturen van een op de website van De Kolibrie, www.dekolibrie.org, beschikbaar gestelde inschrijving via de winkel. De Kolibrie zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.
2.2 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.4 De cursist zal de begeleider via de inschrijving voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen.
Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een aanmelding voor een cursus dient schriftelijk, per email of mondeling te geschieden binnen 7 werkdagen na aanmelding. Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor aanvang is € 50 administratiekosten verschuldigd.
3.2 Annulering binnen 7 dagen, tussentijdse absentie of beëindiging van de cursus geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.
3.3 In geval van verhindering is de cursist gerechtigd een vervanger te sturen, na overleg met Anna de Kuyer.
3.4 Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.5 De Kolibrie behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.6 De Kolibrie is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert (zowel vooraf als tijdens of na de cursustijd), de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen.
Artikel 4: Betaling
4.1 In beginsel dient de cursist het gehele verschuldigde bedrag bij aanmelding via de winkel op de website te voldoen. Bij bankoverschrijving dient dit binnen 14 dagen na aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer
NL63 TRIO 0198 3543 98 t.n.v. De Kolibrie, onder vermelding van titel van de cursus. Betaling van een cursus dient te geschieden bij of na aanmelding, maar in ieder geval vóór aanvang van de cursus.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist in verzuim. Met ingang van  de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% verschuldigd nadat cursist na een herinneringsnota nog steeds in gebreke blijft.
4.3 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit de overeenkomst in verzuim is, is De Kolibrie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van De Kolibrie om schadevergoeding te vorderen.
4.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van de cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Indien De Kolibrie haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft De Kolibrie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 De Kolibrie heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
5.3 De Kolibrie streeft ernaar om geplande activiteiten ten alle tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is De Kolibrie hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk maar heeft de cursist recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het reeds betaalde cursusgeld. De Kolibrie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende activiteit.
5.4 Zowel De Kolibrie als de cursist zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cursist een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
Artikel 6: Intellectuele eigendom
6.1  De Kolibrie behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door De Kolibrie verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan De Kolibrie toe komen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
6.2 De cursist is gehouden de stukken op eerste verzoek aan De Kolibrie te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450 per dag.
Artikel 7: Klachten – geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door De Kolibrie geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan De Kolibrie kenbaar worden gemaakt.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
7.3 Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgehandeld.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De Kolibrie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van De Kolibrie of locatie elders vanwege specifieke activiteit, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De Kolibrie is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een activiteit. De Kolibrie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van De Kolibrie uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen De Kolibrie aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens een activiteit.
8.4 Aan de inhoud van brochures en/of folders kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 9: Geheimhouding en zorgvuldigheid
9.1 De Kolibrie verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cursist geheim te houden tegenover derden.
9.2  Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:
alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn.
Alle toegestuurde informatie wordt met zorg gelezen en veilig bewaard. Wanneer de cursist uiteindelijk niet deelneemt, worden voor zover mogelijk, alle verstrekte gegevens geretourneerd.
Artikel 10: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid
10.1 Voor alle activiteiten binnen De Kolibrie zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Uitzondering zijn de individuele sessies.
10.2 Indien men onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en men nog niet geheel stabiel is of (nog) medicijnen gebruikt, dient dit te worden aangegeven bij de inschrijving.
10.3 Gebruikt men overmatig alcohol of drugs dan is men van aanmelding voor activiteiten uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.
Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Op de overeenkomst tussen De Kolibrie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement  waar de opdrachtnemer is gevestigd.
11.2 Bij sommige activiteiten wordt lesmateriaal of ander materiaal beschikbaar gesteld binnen de cursusprijs. Al het overige ter beschikking gestelde materiaal mag uitsluitend tijdens de activiteit gebruikt worden en blijft eigendom van De Kolibrie.